You are here: Mercator Network → Mercator Legislation

Mercator Legislation

Introduction in English
Introduction in Catalan

Mercator Linguistic Rights and Legislation assembles a group of researchers conducting a series of projects within the fields of sociolinguistics, glottopolitics and law.  Mercator is a source of resources not only for researchers and scholars in the field of law, but also for lawmakers and policy-makers responsible for the regulation and treatment of multilingualism in Europe, in both international law and internal laws of the States of Europe and the Mediterranean area. Its interdisciplinary character allows Mercator to carry out a permanent monitoring work regarding the official recognition of languages, their juridical status and the related regulations in force, or in process of development, that guarantee their public use.

As a research program, Mercator Legislation focuses on the study of models or linguistic regimes and the rulings regarding languages enacted in the European States, putting its emphasis in the newest legislations influencing the regulation of plurilingualism and the ones that change the regulatory framework of the States regarding the protection of the linguistic rights of their population.

Legal Database

Mercator informs about these novelties, elaborates references of the legal documents, references which are introduced into a specialized Legal Database available on line free of charge. Mercator Legislation also translates relevant excerpts into Catalan and English. This Legal Database, unique in Europe, brings its users access to a batch of legal documents of reference about linguistic legislation. It also gives access to a compilation of the more relevant texts and instruments of international law for the protection of linguistic rights, as human and cultural rights.

In the Mercator website, basic information about the languages of Europe and the Caucasus area is available. The geographical distribution of languages, divided by administrative boundaries, its number of speakers in that area and its juridical status are presented in the section General Information. For those who are interested in knowing the particular legislation affecting each language in each of these states, Mercator elaborates a compilation of this legislation searchable by language or by State in the section Main legislation. Access to these informations are free of charge.

Resource centre

As a resource centre, Mercator Legislation offers its users:

  • a specialized Legal Database on linguistic legislation of the European and Mediterranean States with legal references to them. In some cases, excerpts or full documents are also available;
  • a free information and consultancy service to which any person interested in minoritized languages may address;
  • a permanent news service covering those legislative novelties or changes in the legal framework of minoritized languages;
  • a service of periodical publications, among them: Mercator-Bulletin, Mercator-Dossier, Mercator-Working Papers.


Added to the documentation service, the website and the publications, Mercator organizes activities aimed at creating a space of discussion on the main topics of the program.

Contact details:

Mercator Linguistic Rights and Legislation
CIEMEN
C/ Rocafort, 242bis
ES-08029 Barcelona
Catalonia
Tel: +34 93 444 38 00
Mercator Network contact: mercator(a)ciemen.cat

Website Mercator Legislation

In Catalan

El programa MERCATOR: dret i legislació lingüístics aplega un grup d’investigadors al voltant d’una sèrie de projectes en el camp de la sociolingüística, la glotopolítica i el dret, i és una font de recursos no solament per als investigadors i estudiosos en el camp del dret sinó per als legisladors i dissenyadors de polítiques relatives al tractament i regulació del multilingüisme a Europa, tant en l’àmbit del dret internacional com del dret intern dels Estats d'Europa i la Mediterrània. El seu caràcter interdisciplinari li permet desenvolupar un treball d’observatori permanent del reconeixement oficial de les llengües, del seu estatus jurídic i de la normativa vigent, o del seu desenvolupament, que en garanteixi l’ús públic.
 
Com a programa de recerca, Mercator legislació se centra en l’estudi dels models o règims lingüístics i de la normativa en matèria lingüística vigent als Estats europeus, tot posant èmfasi en les novetats legislatives que incideixen en la regulació del plurilingüisme i que canvien el marc normatiu dels Estats en referència a la protecció dels drets lingüístics de la seva població.
 

Base de dades legal

Mercator informa sobre aquestes novetats, referencia els textos normatius, que són introduïts en una base de dades especialitzada consultable en línia gratuïtament, i tradueix els extractes més rellevants. Aquesta base de dades posa a disposició dels usuaris un fons documental de textos normatius i de referència sobre legislació lingüística únic a Europa, així com una recopilació dels principals textos i instruments de dret internacional per a la protecció dels drets lingüístics en tant que drets humans i drets culturals.

Al web de Mercator s'hi pot trobar informació bàsica sobre les llengües d'Europa i la regió del Caucas. A la secció Informació General s'hi presenta la distribució geogràfica de les llengües, dividides per fronteres administratives, el seu nombre de parlants i el seu status jurídic. Per als interessats en saber la legislació particular que afecta a cada llengua a cada un dels estats, Mercator elabora una compilació d'aquesta legislació que es pot buscar tant per llengua com per estat a la secció Legislació principal. L'accés a totes aquestes informacions és gratuït.

Centre de recursos

Com a centre de recursos, Mercator Dret i Legislació Lingüístics posa a l’abast dels seus usuaris:
- Una base de dades de referències legals especialitzada en la legislació lingüística dels Estats europeus i mediterranis. En alguns casos també hi ha disponibles extractes o el text íntegre dels documents.
- Un servei gratuït de consulta i d’informació al qual es pot adreçar qualsevol persona interessada en les llengües minoritzades.
- Un servei de notícies permanent relatiu a les novetats legislatives i als canvis en el marc normatiu de les llengües minoritzades.
- Un servei de publicacions periòdiques, entre les quals Mercator-Butlletí, Mercator-Dossier, Mercator-Documents de Treball.

A més del servei de documentació, el lloc web i les publicacions, Mercator organitza un conjunt d’activitats adreçades a crear un espai de discussió al voltant de la temàtica del programa.

Contacto

Mercator Dret i Legislació Lingüístics
CIEMEN
C/ Rocafort, 242bis
ES-08029 Barcelona
Catalunya
Tel.:+34 93 444 38 00
Contacte de la Xarxa Mercator: mercator(a)ciemen.cat

Pàgina web de Mercator Legislació

 

top