You are here: Home

Swedish / Svenska

 

LEARNMe-projektet 2012 – 2015

Språklig mångfald har konstaterats vara en del av Europas kulturarv. Den har varit en del av olika nationella strategier och politiska utlåtanden liksom en del av EU:s och Europarådets arbete. Emellertid är språklig mångfald ett utmanande och dynamiskt begrepp som kontinuerligt måste granskas, analyseras på nytt och bli omdefinierat, för att man fullt ut ska kunna förstå dess inverkan och relevans inom alla delar av EU. Det övergripande målet för vårt arbete är att utveckla olika strategiska verktyg som ska bidra till att omvandla och omformulera nuvarande språkpolitiska lösningar och de sociala reaktionerna på dem. LEARNMe-projektet (Language and Education Addressed through Research and Networking by Mercator) fokuserar särskilt mindre använda språk.

Om LEARNMe

Mindre använda språk har speciella behov inom utbildningsområdet. Ofta står praktiker, men även politiker, inför oöverstigliga problem när det gäller att hitta lösningar för dessa språks behov. Målet för LEARNMe-projektet är att tillhandahålla riktlinjer för policybeslut och rekommendationer för politiskt ansvariga inom detta område, liksom för praktiker. Dessa riktlinjer och rekommendationer är avsedda att ge en tydligt praktisk handlingsram för hur man ska ta sig an de flerspråkiga behoven för mindre använda språk. Vi vill vidare försöka undersöka hur implicita och explicita policybeslut om flerspråkighet och språklig mångfald kan göras effektiva genom utbildning och vilka följder detta kan få. Vi ska samla in och vidarebefordra forskningsresultat och ge exempel på praktiska erfarenheter om hur man stöttar mindre använda språk genom utbildning. Utbildning i denna kontext ska förstås brett, inklusive både formell och informell utbildning, vuxenutbildning och utbildningsinsatser utanför skolans ram.

Arbetsmetoder

LEARNMe-projektet kommer att pågå från början av 2013 till slutet av 2015. Varje år kommer att ha en likartad struktur. Tre experter ska inbjudas för att skissa på ett diskussionsunderlag eller lista diskussionspunkter inom ett specifikt tema. Dessa ska sedan vara underlag för diskussioner under en workshop. Diskussionen i sin tur ska leda till en ställningstagande positionsartikel. Positionsartiklarna från de tre workshoperna kommer att utgöra underlag för ett s.k. vitt papper, som sedan ska presenteras under en avslutande konferens. Konferensen kan ses som en sammanfattande presentation av projektets resultat. Konferensens målgrupper är nyckelpersoner inom nationell politik i olika länder och från EU, men även experter, praktiker och utbildningsanordnare som arbetar inom dessa fält. Efter konferensen kommer en slutrapport att publiceras. Första året kommer att fokusera på forskningsfrågor. Det ska leda till en genomlysning av vetenskapliga synvinklar på valda temata. Det andra året ska fokusera på praktiker inom utbildningsfältet. Det tredje året fokuserar på politikområdet med dess viktigaste nyckelpersoner. 

Mercator Network

LEARNMe-projektet om behoven för mindre använda språk ska genomföras av ett nätverk, Mercator Network of Language Diversity Centres. Mercator-nätverket etablerades först med tre specialiserade institut inom området regionala och minoritetsspråk i Europa: Mercator Legislation i Barcelona, Mercator Media i Wales och Mercator Research i Leeuwarden, Nederländerna. Nätverket inledde med att samla in och publicera dokumentation och forskning om regionala och minoritetsspråk i Europa. Nätverket finansierades ursprungligen i sin helhet av EU. Tack vare regional finansiering kunde Mercator Education fortsätta sina aktiviteter och det omstrukturerades 2006 till Mercator European Research Centre for Multilingualism and Language Learning. År 2008 utökades nätverket med två nya partners, the Research Institute for Linguistics från Ungern och Finskt språk- och kulturcentrum från Sverige. Detta center har senare ersatts av Avdelningen för finska vid Stockholms universitet som partner. Nätverket erhöll finansiering från Life Long Learning-programmet (EU)  mellan åren 2009-2011. Nätverket syftar till att fungera som en plattform för utbyte av forskningsresultat, information, erfarenheter och erkänt goda praktiska lösningar inom områdena språkinlärning och språklig mångfald.