You are here: Home

Frisian/ Frysk

Lytse talen hawwe spesjale behoeften wat Żnderwiis oanbelanget. Foar praktyklju mar ek foar beliedsmakkers falt it faaks net ta om te foarsjen yn dizze spesjale behoeften.

It doel fan it LEARNMe projekt is om beliedsrjochtlinen en oanbefellings te jaan oan alle belanghawwenden. It doel fan dizze rjochtlinen en oanbefellings is om in tige praktysk ramt te jaan fan hoeít it meartalige ferlet fan lytse talen benadere wurde kin. Fierder sille wy ķtfine hoeít ymplisyt en eksplisyt belied oangeande meartaligens en taalferskaat effektyf wÍze kin fia Żnderwiis en mei hokker doelen. Wy sille Żndersyksresultaten sammelje en oanbiede en praktykŻnderfining diele oangeande de promoasje fan lytse talen fia it Żnderwiis. Underwiis moat yn dit ferb‚n opfette wurde yn de breedste sin fan it wurd, sawol formeel as ynformeel Żnderwiis, folwoeksenenŻnderwiis en bŻtenskoalsk Żnderwiis.

Laad de LEARNMe-brosjuere del (PDF-formaat).