You are here: Home

Finnish / Suomi

LearnMe projekti 2012-2015

Kielillinen monimuotoisuus on mainittu osana Euroopan kulttuuriperinnettä. Se heijastuu ja on heijastunut eri kansallisissa strategioissa ja poliittisissa lausunnoissa, kuten myös Euroopan Unionissa ja Euroopan Neuvostossa.  Kielellinen monimuotoisuus on kuitenkin haastava ja dynaaminen käsite, jota pitää jatkuvasti tarkastella, analysoida ja määritellä uudelleen jotta voidaan ymmärtää sen vaikutus ja asiaankuuluvuus joka puolella Euroopan Unionia. Yleisenä tavoitteena työllemme on kehittää erilaisia strategisia työkaluja, jotka auttavat muuntamaan käsitteellisiä muotoiluja sekä sosiaalisia vastauksia nykyisiin kielellisiin sopimuksiin. Erityisesti LearnMe-projekti (Language and Education Addressed through Research and Networking by Mercator) keskittyy vähemmän puhuttujen kielten tilanteeseen.

LearnMe: stä

Vähemmän puhutuilla kielillä on koulutusta koskien erityistarpeet. Usein koulutuksen parissa toimivat kuten myös poliitikot ovat ylikuormittuneita, kun yritetään löytää ratkaisuja näihin tarpeisiin. Tavoitteena LearnMe- projektille on käydä läpi poliittisia linjoja ja suosituksia eri sidosryhmille kuten myös eri ammatinharjoittajille. Nämä linjaukset ja suositukset ovat tarkoitettu linjaamaan erittäin käytännönläheisiä suuntaviivoja, kuinka monikielisiä tarpeita voidaan lähestyä vähän puhutuille kielille. Lisäksi haluamme saada selville, kuinka pääteltävissä olevat tai suorat strategiat monikielisyydestä ja kielillisestä moninaisuudesta voivat koulutuksen kautta tehostua ja mitkä seuraukset tällä voisi olla. Haluamme kerätä ja jakaa tutkimustuloksia, sekä antaa käytännön kokemuksia koskien vähän puhuttujen kielien koulutuksen tukemista Koulutus tässä yhteydessä pitää ymmärtää laajemmassa merkityksessä, sisältäen muodollisen ja epämuodollisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen, sekä koulun ulkopuolella olevan koulutuksen.

Työmetodit

LearnMe- projekti kestää vuoden 2013 alusta aina vuoden 2015 loppuun ja jokaisella vuodella on samanlainen työskentelytapa. Kolme asiantuntijaa kutsutaan suunnittelemaan keskustelupaperia tai keskustelunäkökulmia erityisestä teemasta. Näistä keskustellaan työpajoissa (work shop). Keskustelu johtaa linjapaperiin (position paper). Kolmen työpajan linjapapereista kootaan sisältö valkoiselle paperille (white paper), joka esitellään loppukonferenssissa. Tämä konferenssi voidaan nähdä projektin lopputulosten esitelmänä. Tämän konferenssin kohdeyleisö on kansallisten poliitikkojen ja Euroopan Unionin sidosryhmät, sekä myös ammatinharjoittajat ja kentällä koulutuksen parissa työskentelevät. Konferenssin jälkeen tullaan laatimaan loppuraportti. Ensimmäinen vuosi on omistettu tutkimukselle. Se tulee tarkastelemaan eri teemojen tilaa tieteen näkökulmasta. Toisena vuotena keskitytään eri käytäntöihin koulutuksen saralla. Kolmannen vuoden keskeinen teema on poliittiset päättäjät kaikkein tärkeimmissä sidosryhmissä.

Mercator verkosto

LearnMe- projekti vähemmän puhuttujen kielten tarpeisiin toteutetaan Mercator verkoston toimesta, joka on kielten monimuotoisuutta käsittelevien keskusten verkosto. Mercator-verkosto perustettiin ensin Euroopassa kolmen alueellisiin ja vähemmistökieliin erikoistuneiden laitosten avulla: Mercator (lainsäädäntö) Barcelonassa, Mercator (media) Walesissa ja Mercator (tutkimus) Leeuwarden, Alankomaat. Verkosto alkoi kerätä ja julkaista asiakirjoja ja tutkimusta, jotka koskivat alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä Euroopassa. Verkosto on alun perin rahoitettu kokonaan EU:n toimesta. Kiitos alueellisen rahoituksen Mercator- tutkimus pystyi jatkamaan toimintaa ja se uudistettiin vuonna 2006 Mercator Euroopan monikielisyyden ja kielten oppimisen tutkimuskeskukseksi. Vuonna 2008 verkostoa laajennettiin kahdella uudella kumppanilla, kielitieteen tutkimuskeskuksella Unkarista ja Suomen kielen- ja kulttuurin keskuksella Ruotsista. Tämä Suomen kielen- ja kulttuurin keskus on myöhemmin korvattu Suomen kielen osastolla Tukholman yliopistossa. Verkosto sai rahoitusta Elinikäisen oppimisen ohjelmasta (EU) 2009-2011 välillä. Verkoston tavoitteena on toimia alustana tutkimustulosten, tiedon, kokemusten ja tunnustettujen hyvien käytäntöjen vaihtoon kieltenopiskelun ja kielellisten monimuotoisuuksien alueilla.